May 02, 2014

Ayat Kursi - rumi dan terjemahan


Rumi:

Bismillahir-Rahmanir-Rahiim
Allahu la ilaha illa Huwal Haiyul-Qaiyum,
La ta'khudzuhuu sinatun wa la nawm,
lahu mafis-samawati wa ma fil-'ard
Man  dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-idhnihi
Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum
Wa la yuhituna bi shai'im-min 'ilamihi illa bima sha'a
Wasi'a kursiyuhus-samawati warl ard,
Wa la ya'uduhu hifdhuhuma Wa Huwal 'Aliyul-adheem

Terjemahan:

Allah tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan di bumu. Siapakah yang dapat memberi syara'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadpana mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Yinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah: 255)Post a Comment